Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

Esnaf Ve Sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

.94 Oda ve 1 Birlikle koordinasyon halinde çalışılmış, esnaf ve sanatkarımızın talep ve sorunları kısa sürede sonuçlandırılmıştır.

.Oda ve birliğin genel kurul toplantılarına temsilci gönderilerek nezaret edilmiştir.

.Ahilik Haftası etkinlikleri Müdürlüğümüz, birlik ve odalarca hafta boyu tüm ilçelerimizde gerçekleştirilmiş, Ahilik kültürü ve bilinci tanıtılmıştır.

Ahilik kültür ve felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

.Şed kuşatma merasimleri, Celal Bayar Üniversitesinde konferanslar, paneller düzenlenmiştir. Orta öğretim öğrencileri etkinliklerde görev almış ahilik bilinci ve kültürünü yaşayarak öğrenmiştir.

.Odaların yönetici ve genel sekreterleriyle bilgilendirme konferansları düzenlenmiştir.

.Sağlık Müdürlüğü görevlilerince meslek okullarında sağlık taramaları yapılmıştır.

.Yapılan etkinlikler yerel basın aracılığı ile Kamuoyuna aktarılmış, farkındalık sağlanmıştır.

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

.Bakanlık Temsilcisi talep edilen sermaye şirketlerinin genel kurullarına görevlendirmeler yapılarak genel kurulların mevzuat hükümlerine göre yapılması gözetilmiştir.

.Elektronik Ticaret kapsamında Müdürlüğümüze yapılan 1.634 şikâyetle ilgili işlemler yapılmış ve devam etmektedir.

.Perakende Ticaret kapsamında yöresel ürünler tespit edilmiş ve WEB sitemizde ilan edilmiştir.

.Müdürlüğümüzce sermaye şirketleri Bakanlığımız sistemine kaydedilmiş ve COKEY numaraları verilmiştir.

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

-Bakanlığımızca yayımlanan Yönetmelikler kapsamında hallerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için Belediye Başkanlıkları ile koordineli çalışılmıştır.

-Hal Hakem Heyetine yapılan şikayetler değerlendirilmiş, şikayetler sonuçlandırılarak üretici-komisyoncu-tüccar arasında olan uyuşmazlıklar karara bağlanmıştır.

-2700 gerçek kişi, 190 tüzel kişi ve 12 üretici örgütü Hal Kayıt Sistemine kaydedilmiştir.

-Belediye görevlilerinin koordinasyonunda yol kontrolleri yapılmıştır.

Şirket kurmak artık çok kolay

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

-Kuruluş işlemleri Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüklerince yapıldığı için bu konuda İl Müdürlüğümüzde doğrudan bir faaliyet olmamıştır. Ticaret Sicil Müdürlükleri ile koordinasyonlu bir şekilde çalışılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- Tüketici bilincinin oluşturulması için eğitim kurumlarında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

-İlimizin Büyükşehir statüsüne geçmesi sonucu kurulan merkez ilçe hakem heyetlerinin kuruluş, eğitim, personel ve malzeme talepleri karşılanmış, sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlaması sağlanmıştır.

- 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü için Bakanlığımızca gönderilen ve İl Müdürlüğümüzce bastırılan bilgilendirme afiş ve broşürleri dağıtılmış ve farkındalık sağlanmıştır.

-Bakanlığımız sorumluluğunda olan ürünlerle ilgili piyasa gözetim ve denetimleri yapılmış, tüketicilerin güvenli ürün almaları sağlanmıştır.

-İşyeri dışında faaliyet gösterecek firmalar belgelendirilmiş, uygunsuz işlem yapan firmalara toplam 18,932 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

-Müdürlüğümüz Piyasa Gözetim ve Denetim alanında İzmir Denetmenler grubuna bağlıdır. İzmir grubu marifetiyle 137 firmada 27.073 ürün denetlenmiş, 5.998 ürün teknik düzenleme şartlarını sağlamadığı için süre verilmiş ve uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Gereklilikleri yerine getirmeyen bir firmaya idari yaptırım uygulanmıştır.

-Özellikle okulların açıldığı dönemlerde okul kıyafeti ve kırtasiye ürünleri satan işyerlerinde denetimler sıklaştırılmış, numuneler alınarak gerekli incelemeleri yaptırılmıştır.

-Su maymunu gibi satışı yasak olan ürünlerle ilgili denetimler yapılarak bu ürünlerin piyasada olmamasına çalışılmıştır.

- Garanti Belgesi, Satış Sonrası Servislik Hizmetleri ve Etiket kullanımı ile ilgili gerekli denetimler yapılmıştır. Bu amaçla ilimiz genelinde 4.785 işyerinde 15.055 ürün denetlenmiştir. Uygunsuzluk tespit edilen iki firmaya 400 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

- İlimiz merkez ve ilçelerinde kurulu olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinde 177.946 adet tüketici şikayeti değerlendirilmiş ve sonuçlandırılarak tüketicilerin korunması sağlanmıştır.

-15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde İl ve İlçe hakem heyetlerince eğitim kurumlarında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

- İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin Bakanlığımızca oluşturulan ve UYAP’la da entegre olan Tüketici Bilgi Sistemini(TÜBİS) kullanmaları sağlanmış, gerekli eğitimler verilmiş, .ihtiyaç duyulan demirbaş ve malzemeler temin edilmiştir.

Kooperatiflere Yönelik Faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

-İlimizde Bakanlığımız sorumluluğunda olan tüm kooperatifler Kooperatif Bilgi Sistemine(KOOP-BİS)kaydedilerek bilgiye ulaşılabilirlik ve şeffaflık sağlanmıştır.

-Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince kooperatif yönetim, denetim kurulları üyeleri ile çalışanlarına kooperatifçilik eğitimi verilmesi için sorumluluğumuzda olan tüm kooperatifleri bilgilendirme yazıları yazılmış, Bakanlık Temsilcileri katıldıkları tüm genel kurullarda bilgilendirmeler yapmış, İl Müdürlüğümüzce de toplantılar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucu ilimizdeki kooperatiflerin Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim almaları sağlanmıştır.

-İlimizde bulunan 200 kooperatifle ilgili iş ve işlemler(genel kurul, denetleme, bilgilendirme vs) yapılmıştır. Genel kurullarını zamanında yapmayan kooperatif yöneticileri hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Mal bildirimi ile ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili işlemler kooperatif yöneticilerine eksiksiz bir şekilde uygulanmıştır.

Diğer Proje, Faaliyet Ve Etkinliklerimiz

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

-Mevzuatın ve Valilik Makamının görev verdiği komisyon, kutlama komitesi, kurul, inceleme kurulu, ön inceleme-araştırma yapılması vb. gibi iş ve işlemeler titizlikle yapılmıştır.

-İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile koordinasyon gerçekleştirilmiş, bu heyetlerin ihtiyaç ve ödeme işlemleri yapılmıştır.